Celebration of International Youth Day on 12/08/2015 at RGNIYD