National Unity Day - Rashtriya Ekta Diwas on 31/10/2019 at RGNIYD